تعیین جنسیت
جنسیت قناری

تعیین جنسیت قناری با استفاده از روش PCR

تعیین جنسیت قناری با استفاده از روش PCR

***مقاله زیر توسط یکی از عزیزان متخصص بیوتکنولوژِی نوشته شده است و بنده فقط آن را در این وبسایت انتشار میدهم و هیچ مسئولیتی از نظر علمی و محتوایی بر عهده بنده و دیگر اعضاء تیم تحقیقاتی قناری قم نیست ***

تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر های ژنتیکی

دکتر عباس دوستی، سعادت مشکلانی
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:
تعیین جنسیت اغلب پرندگان تا زمان بلوغ و حتی گاهی بعد از بلوغ امری نسبتا مشکل است. اما جنسیت پرندگان و سایر جانوران از بدو تشکیل نطفه، به لحاظ ژنتیکی معین است. امروزه با پیشرفت روش های مولکولی، تعیین جنسیت جانداران در هر مرحله از زندگی میسر می باشد. در تحقیق حاظر تعیین جنسیت در قناری با استفاده از واکنش PCR و براساس دو ژن CHD-W و CHD-Z شرح داده شده است. در این تحقیق جمعا از ۲۹ قطعه قناری استفاده شد. استخراج DNA از انتهای کالاموس پر قناری های زنده صورت پذیرفت و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده در این طرح، واکنش PCR تنظیم گردید. نتایج نشان دهنده تکثیر دو قطعه DNA به طول های ۳۴۵ و ۳۰۶ جفت باز برای جنس ماده و فقط یک باند ۳۰۶ جفت باز برای جنس نر بود. این نتایج برای کلیه نمونه های پر مشاهده شد. از آنجا که طراحی این سیستم تعیین جنسیت برای اولین بار در قناری مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج مولکولی با ویژگی های مورفولوژیک دو جنس نر و ماده کاملا مطابقت دارد، لذا تعیین جنسیت جوجه های قناری با انجام واکنش PCR روی نمونه های پر، آسان، سریع، بی خطر و ارزان می باشد.
مقدمه:
قناری ها (Serinus canaria canaria) از جمله زیباترین پرندگان خانگی هستند که از زمان های بسیار دور نگهداری آنها به خاطر آواز دلنشین و رنگ آمیزی زیبایشان رایج شده و مورد توجه مردم سراسر دنیا قرار گرفته است. طبق دسته بندی سیستماتیک زیست شناسی، قناری وحشی به راسته گنجشک ها (Passeriformes) و به خانواده فنچ ها (Fringillidae) تعلق دارند. با توجه به اینکه قناری ها از زمان بلوغ شروع به آواز خواندن می کنند و صدای زیبای قناری ها بیشتر توسط جنس نر تولید می شود، به همین دلیل جنس نر این پرنده نسبت به جنس ماده از لحاظ اقتصادی دارای ارزش بیشتری است و با قیمت افزون تری نسبت به جنس ماده به فروش می رسد (۱، ۲و ۳). یکی از بهترین راه ها برای تمایز دادن پرندگان نر و ماده استفاده از روشهای مولکولی بر اساس DNA است. یافتن یک نشانگر مولکولی مناسب برای تعیین جنسیت، کاری دشوار است. از آنجا که ژنوتیپ پرنده ماده ZW و ژنوتیپ پرنده نر ZZ می باشد، لذا کروموزوم W فقط در جنس ماده پرندگان وجود دارد و بر اساس آن می توان مارکر ژنتیکی مناسبی برای تفکیک جنس های نر و ماده از هم یافت. این ویژگی همانند کروموزوم Y در انسان است با این تفاوت که در انسان و سایر پستانداران، جنس نر هتروگامتیک است و جنس ماده هموگامتیک می باشد ولی در پرندگان وضعیت دقیقا عکس است (۴و۵). برخی از ژنهای موجود بر روی کروموزوم W بسیار حفظ شده بوده و با استفاده از این گونه ژن ها می توان در تمام گونه های پرندگان، جنسیت پرنده را با استفاده از یک جفت پرایمر و طی یک مرحله انجام واکنش PCR تعیین کرد (۶). در برخی از پرندگان، نظیر پرندگان عظیم الجثه مانند شترمرغ، پرایمرهای مربوط به ژن CHD، سبب تکثیر قطعاتی در هر دو ژن CHD-W و CHD-Z می گردد زیرا این پرایمر ها همزمان با هم قسمت های هومولگ از ژن CHD-W و ژن مرتبط آن یعنی CHD-Z را تکثیر می نمایند اما در این قطعات تکثیر شده، تفاوت طول مشاهده می گردد و از همین خاصیت می توان به منظور تعیین جنسیت پرندگان بهره گرفت (۷و۸). هدف از این تحقیق تنظیم روش PCR برای تعیین جنسیت قناری برای اولین بار با پرایمرهای جدید طراحی شده می باشد.
مواد و روش کار:
به منظور تعیین جنسیت قناری جمعا از ۲۹ قطعه قناری نمونه گیری به عمل آمد. نمونه گیری از انتهای کالاموس پر قناری های زنده (۱۱ ماده و ۶ نر و۱۲ جوجه قناری با جنسیت نامعلوم) صورت گرفت و‌DNA ی ژنومی با استفاده از روش استاندارد فنل-کلروفرم استخراج گردید و جهت اطمینان از کیفیت DNA و مشاهده قطعات DNAی استخراج شده از ژل آگارز ۱ درصد و رنگ آمیزی توسط اتیدیوم برماید استفاده شد، همچنین کیفیت DNA استخراج شده توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر نیز بررسی گردید. به منظور انجام PCR، نیاز به پرایمرهای اختصاصی تعیین جنسیت می باشد که بر اساس ژن CHD قناری طراحی گردند. اما پس از انجام مطالعات بسیار، توالی ژن CHD قناری یافت نشد لذا به منظور طراحی پرایمر از توالی ژن CHD-W مربوط به پرنده ای با نام علمی Hemispingus frontalis که از خانواده Fringillidae می باشد و قرابت فیلوژنتیکی بالایی با Serinus canaria دارد، استفاده شد. توالی پرایمرهای طراحی شده برای این تحقیق به صورت زیر است:

Canary-F: 5′- GGATGAGGAACTGTGCAAAAC -3′

Canary-R: 5′- AATAGTTCGCGGTCTTCCAC -3′

برای انجام واکنش PCR حجم نهایی واکنش ۲۵ میکرولیتر بوده که شامل: ۲۰ نانوگرم DNA الگو، ۲ میلی مولار MgCl2، ۲۵ پیکومول از هر پرایمر، ۱ واحد آنزیم DNA پلیمراز Taq و۲۰۰ میکرو مولار dNTP Mix بود. برای انجام واکنش PCR از دستگاه مسترسایکلر گرادینت شرکت Eppendorf استفاده شد. برنامه ی حرارتی مورد استفاده شامل: ۹۵ درجه سانتی گراد ۵ دقیقه، سپس ۳۰ چرخه دمایی به ترتیب ۹۴ درجه سانتی گراد ۱ دقیقه، ۵۸ درجه سانتی گراد ۱ دقیقه و ۷۲ درجه سانتی گراد ۱ دقیقه و یک مرحله نهایی ۷۲ درجه سانتی گراد ۵ دقیقه تنظیم گردید. سپس محصولات PCR با ژل آگارز ۵/۱ درصد الکتروفورز گردید و توسط اتیدیوم برماید رنگ آمیزی شد و با استفاده از نور UV مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج و بحث:
از کالاموس پر پرندگان مورد آزمایش، DNAی ژنومی با موفقیت استخراج گردید و کیفیت DNA ی استخراج شده با استفاده از روش طیف سنجی و الکتروفورز روی ژل آگارز ۱ درصد تعیین گردید. سپس غلظت DNA استخراج شده به میزان ng/μl 20 تنظیم شد. انجام PCR با پرایمرهای اختصاصی طراحی شده ی تعیین جنسیت در قناری و مشاهده ی نتایج حاصل بر روی ژل آگارز ۵/۱ درصد نشان دهنده تکثیر دو قطعه DNA به طول های ۳۴۵ و ۳۰۶ جفت باز برای جنس ماده و یک باند ۳۰۶ جفت باز برای جنس نر بود که در ژل آگارز مشاهده می شود.
نتایج حاصل نشان می دهد، تعیین جنسیت قناری با استفاده از این روش، بسیار سریع، دقیق و کم هزینه بوده و در هر دوره از زندگی این پرنده می تواند بکار رود. از آنجایی که تعیین جنسیت پرندگان با استفاده از روش های قدیمی مانند لمس کلواک، سنجش میزان استروئید، کاریوتایپینگ و… دشوار و زمانبر می باشد و حتی در برخی موارد موجب مرگ پرنده می شود(۹) لذا محققین متعددی تا کنون در راستای تعیین جنسیت مولکولی موجودات تلاش نموده اند و برخی نیز به نتایج مطلوبی دست یافته اند. برای مثال در سال ۱۹۹۸ Griffiths و همکاران با استفاده از دو ژن CHD-W و CHD-Z و طراحی پرایمر های متعدد، به تعیین جنسیت گروهی از پرندگان (شتر مرغ، قو، کبوتر، غاز وحشی و …) پرداخته اند (۱۰). در سال ۲۰۰۰، Nesje و همکاران سعی کردند با استفاده از دو جایگاه میکروستلایتی، پرندگانی از قبیل شاهین، باز وحشی، قوش و غیره را تعیین جنسیت نمایند اما این روش در تعیین جنسیت برخی از پرندگان مورد آزمایش موفقیت آمیز نبود (۱۱). همچنین در سال ۲۰۰۴، Agate و همکاران برای تعیین جنسیت Zebra Finches از ژن CHD1-Z و CHD1-W استفاده کردند (۱۲). در این تحقیق با توجه به اینکه توالی ژنهای CHD-W و CHD-Z مربوط به قناری در بانک ژن جهانی ثبت نگردیده اند، لذا همان طور که در بالا اشاره شد، از روی توالی ژن CHD-W مربوط به پرنده ای شبیه به قناری، ترتیب نوکلئوتیدی پرایمرها انتخاب و نتایج مطلوبی در مورد تعیین جنسیت قناری بدست آمد. این سیستم تعیین جنسیت مولکولی بر اساس PCR که برای قناری ماده دو قطعه DNA و برای قناری نر، یک قطعه DNA تکثیر می نماید برای اولین بار تنظیم و معرفی می گردد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و همچنین کلیه همکاران مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل می آید.
منابع:
۱- فرشچی ع. (۱۳۶۲). قناری: نگهداری، تغذیه، بیماری ها، تکثیر و پرورش، آوازخوانی و شناخت حالات، اتوفون فریش(مولف). چاپ نهم. تهران: موسسه انتشاراتی روزبهان، ۱۳۶۲؛ ۴۵-۷.
۲- Takagi N, Itoh M and Sasaki M (1972) Chromosome studies in four species of
ratitae (Aves). Chromosoma, 36: 281-291.
۳-Jensen T, Pernasetti FM and Durrant B (2003) Conditions for rapid sex determination in 47 avian species by PCR of genomic DNA from blood, shell-membrane blood vessels and feathers. Zoo Biology, 22: 561-567.
۴- Stefos K and Arrighi FE. (1971) Heterochromatic nature of W chromosomes in birds Experimental Cell Research, 68: 228-231.
۵- Gubbay J, Collignon J, Koopman P, Capel B, Economou A, Munsterberg A, Vivian N, Goodfellow P and Lovell-Badge R (1990) A gene mapping to the sex-determining region of the mouse Y chromosome is a member of a novel family of embryonically expressed genes. Nature, 346, 245–۲۵۰.
۶- Griffiths R and Tiwari B (1996) Avian CHD genes and their use in methods in sex identification of birds. International patent publication, WO9639505.
۷- Griffiths R and Korn R (1997) A CHD1 gene is Z chromosome linked in the chicken Gallus domesticus. Gene, 197: 225-229.
۸- Bermúdez-Humarán LG, García-García A, Leal-Garza CH, Riojas-Váldez V, Jaramillo-Rangel G and Montes-de-Oca-Luna R (2002) Molecular sexing of monomorphic endangered Ara birds. Journal of Experimental Zoology, 292: 677–۶۸۰.
۹- Cerit H and AvanusK (2007) Sex identification in avian species using DNA typing methods. World’s Poultry Science Association, 63: 91-99.
۱۰- Griffiths R, Double MC, Orr K and Dawson RJG (1998) A DNA test to sex most birds. Molecular Ecology, 7: 1071-1075.
۱۱- Nesje M and Roed K (2000) Sex identification in falcons using microsatellite DNA markers. Hereditas, 132: 261-263.
۱۲- Agate RJ, Choe M and Arnold AP (2004) Sex Differences in Structure and Expression of the Sex Chromosome Genes CHD1Z and CHD1W in Zebra Finches. Molecular Biology and Evolution, 21(2): 384-396.
سعادت مشکلانی

تعیین جنسیت قناری با استفاده از روش PCR ***مقاله زیر توسط یکی از عزیزان متخصص بیوتکنولوژِی نوشته شده است و بنده فقط آن را در این وبسایت انتشار میدهم و هیچ مسئولیتی از نظر علمی و محتوایی بر عهده بنده و دیگر اعضاء تیم تحقیقاتی قناری قم نیست *** تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر های ژنتیکی دکتر عباس دوستی، سعادت مشکلانی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد چکیده: تعیین جنسیت اغلب پرندگان تا زمان بلوغ و حتی گاهی بعد از بلوغ امری نسبتا مشکل است. اما جنسیت پرندگان و سایر جانوران از بدو تشکیل نطفه، به…

بررسی کلی

امتیاز کاربر: 4.82 ( 3 رای)

درباره مهدی بختیاری زاده

پرورش دهنده قناری در نژآد های رسمی بلند ، جیبر ، گلاستر ، سوپر ، اوپال و ... در شهر قم، مدیر سایت قناری قم --- مهندس علوم دامی گرایش طیور

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

3 × چهار =